Algemene voorwaarden

In deze voorwaarden leest u wat uw rechten en plichten zijn bij het bezoeken van de website van Meesterboete en bij gebruik van diensten van Meesterboete . Heeft u vragen over deze algemene voorwaarden neemt dan contact op met Meesterboete via Info@meesterboete.nl

Dit zijn de algemene voorwaarden van Meesterboete. (“Meesterboete”, “wij”, “ons” of “onze”, en waaronder begrepen haar filialen, bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers). Meesterboete is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84455756 . Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op uw rechten en plichten ten opzichte van Meesterboete en maken inherent onderdeel uit van overeenkomsten gesloten tussen u en Meesterboete.

Definities

1. Meesterboete: De onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84455756.
2. Meesterboete: Handelsnaam van Meesterboete. (waar Meesterboete staat moet ook Meesterboete gelezen worden)
3. Klant: Diegene die een overeenkomst aangaat met Meesterboete.
4. Proceskostenvergoeding: De vergoeding die wordt toegekend volgens het besluit proceskostenvergoeding bestuursrecht of uit hoofde van artikel 530 Sv.
5. Naheffingsaanslag (procedure): De belastingaanslag die u ontvangt wegens het vermeende te weinig of niet betaalde parkeergeld.
6. Aanslag WOZ: De procedure tegen de verkeerd vastgestelde WOZ waarde en de gemeentelijke belasting aanslag die daar dientengevolge aan gekoppeld wordt.

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen u als klant op iedere overeenkomst tussen de klant gesloten.
2. Door uw zaak in te sturen via de website www.meesterboete.nl gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Voordat u uw zaak kunt insturen staat er dikgedrukt: “Door uw zaak in te sturen gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.“
3. Indien u besluit gebruik te maken van de diensten van Meesterboete ontvangt u van Meesterboete een opdrachtbevestiging per e-mail. De opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden vormen gezamenlijk de rechtsbetrekking tussen u en Meesterboete.
4. In geval van tegenstrijdigheid tussen de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden gaat de opdrachtbevestiging voor.
5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen mogelijk als zulks schriftelijk is overeengekomen.
6. Eventuele algemene voorwaarden van uwer zijde worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing tussen u .

Behandeling van zaken

1. Naheffingsaanslagen: Meesterboete zal in bezwaar gaan bij de betreffende gemeente dan wel gemeentelijk samenwerkingsverband. In tweede aanleg kan Meesterboete in beroep gaan bij de bevoegde rechtbank. Tot slot kan Meesterboete in Hoger Beroep gaan bij het bevoegde Gerechtshof.
2. Meesterboete beoordeeld uw zaak en heeft uiteindelijk het veto om beroep of Hoger Beroep in te stellen.
3. Als Meesterboete van mening is dat er ten onrechte geen of te weinig proceskosten zijn toegekend behoudt Meesterboete het recht om namens u beroep of Hoger Beroep in te stellen.
4. Aanslag WOZ: Meesterboete zal een bezwaarschrift indienen. Eventueel, indien noodzakelijk, een beroepschrift bij de bestuursrechter.
5. Strafzaken: Meesterboete zal een verzetschrift indienen, het dossier opvragen en bestuderen, een pleitnota opstellen. (indien noodzakelijk en naar beste inzicht van Meesterboete zal een gemachtigde op zitting verschijnen)

Vergoeding en betaling

1. De vergoeding van Meesterboete voor het voeren van verweer/instellen van administratief beroep/bezwaar in procedures die betrekking hebben op naheffingsaanslagen, bestuurlijke boetes, lasten onder dwangsom of bestuursdwang en WOZ zaken bestaat uit de proceskostenkostenvergoeding die u wordt toegewezen op grond van het besluit proceskostenvergoeding bestuursrecht.
2. Meesterboete behoudt het recht om deze vergoeding direct te innen en namens u te laten storten op een door Meesterboete aangewezen bankrekening.
3. Indien aan u geen proceskostenvergoeding wordt toegekend omwille van de werkzaamheden bedoeld in een WOZ zaak bent u niets meer verschuldigd aan Meesterboete.
4. Buiten WOZ/naheffingsaanslag/Wahv zaken kan Meesterboete met u een bedrag overeenkomsten naast een eventuele toekenning van een proceskostenvergoeding. U bent in dat geval enkel het overeengekomen bedrag verschuldigd aan Meesterboete. De proceskostenvergoeding komt ook in dat geval onverminderd aan Meesterboete toe zal een rekening aanwijzen waar dit bedrag op gestort kan worden.
5. Meesterboete behoudt zich het recht om overige handelingen te verrichten namens u ten einde de proceskostenvergoeding te innen.
6. Overige vergoedingen zoals vertragingsschade (overschrijding redelijke termijn), Dwangsommen wegens niet tijdig beslissen cedeert u aan Meesterboete. Deze zijn eveneens onderdeel van de vergoeding.
7. Voor de werkzaamheden die verricht worden teneinde rechtsbijstand te bieden bij een klaagschriftprocedure of een strafzaak die Meesterboete in behandeling heeft genomen bestaat de vergoeding uit de vergoeding die u wordt toegewezen naar aanleiding van een door ons namens u ingediend verzoekschrift krachtens artikel 530 SV. Middels deze procedure worden de daadwerkelijk gemaakte kosten verhaald op de overheid. Deze betreffen het salaris van de gemachtigde (90 euro ex. Btw) voor het opstellen en indienen van een verzoekschrift geldt een forfaitair bedrag dat bij wet is vastgesteld. Eveneens voor een behandeling ter zitting bestaat een vastgesteld forfaitair bedrag.
8. Bij het voeren van een verweer als bedoeld in het vorige lid zal een vergoeding worden bijgeschreven op het rekeningnummer van cliënt.
9. Indien de proceskostenvergoeding op uw bankrekening wordt gestort bent u verplicht deze proceskostenvergoeding binnen 14 dagen na ontvangst over te maken naar het bankrekeningnummer van Meesterboete. U maakt het toegekende bedrag over naar: NL77RABO0198473958 ten name van Debije Rechtsbijstand met een kenmerk dat terug te herleiden is tot uw dossier. (bij voorkeur het M nummer)
10. Indien u nalaat om het bedrag over te maken is de vordering van Meesterboete op u geheel en direct opeisbaar. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Meesterboete maakt teneinde voldoening van de openstaande vordering zullen op u worden verhaald.

Uitvoering

1. Meesterboete behoudt het recht om naar eigen inzicht te bepalen uw zaak aan te nemen.
2. Meesterboete behoudt het recht om naar eigen inzicht toegang tot diensten te weigeren onder opgaaf van redenen.
3. De diensten die Meesterboete ten behoeve van de klant verricht bestaan uit een inspanningsverplichting. Meesterboete verplicht zich ertoe om de overeenkomst naar haar beste inzicht uit te voeren.
4. U verplicht zich ertoe om Meesterboete alle relevante informatie tijdig en correct te verstrekken via de daarvoor aangegeven kanalen. Bij onjuiste of niet tijdige verstrekking van informatie mag Meesterboete haar werkzaamheden opschorten zonder aansprakelijk te zijn voor enige daartoe voortvloeiende koste.

Machtiging

1. De wetgever heeft bepaald dat u Meesterboete dient te machtigen. U dient daarom aan Meesterboete ten minste een handtekening te verstrekken teneinde die machtiging te realiseren. Bij het indienen van uw zaak zal Meesterboete u ook een machtigingsformulier doen toekomen.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van Meesterboete zal niet verder strekken dan noodzakelijk is voor behandeling van de opdracht. Meesterboete is niet verantwoordelijk voor enig ander juridisch geschil of schade die voortvloeit uit het machtigen van Meesterboete.

Garanties en beperking aansprakelijkheid

1. Meesterboete biedt geenszins garantie of goedkeuring van welke aard dan ook met betrekking tot de diensten die zij verleent.
2. De aansprakelijkheid van Meesterboete voor enige schade die voortvloeit uit onze dienstverlening is beperkt tot het bedrag van de door u ingediende naheffingsaanslag.
3. Gelet op de wettelijke verplichting om zo schade beperkend mogelijk te handelen komen kosten veroorzaakt door een aanmaning (in het geval van een WOZ/naheffingsaanslag/mulderboete) niet voor rekening van Meesterboete.
4. In overige zaken is Meesterboete niet gehouden tot het vergoeden van schade die voortvloeit uit:
5. Het gebruik van de website van Meesterboete
6. Enige schade aan een computer, mobiel apparaat of andere apparatuur van een gebruiker.
7. In geen geval zal Meesterboete aansprakelijk zijn voor iemand anders zijn verlies schade of letsel
8. Meesterboete is niet verantwoordelijk voor de acties, inhoud, informatie of gegevens van derden.
9. U gaat ermee akkoord dat iedere vermeende vordering die u ten aanzien van Meesterboete heeft kenbaar maakt binnen 2 maanden nadat deze is ontstaan. De vermeende vordering verjaart 1 jaar nadat de vordering is ontstaan.
10. U gaat ermee akkoord dat u eerst in overleg treedt over een eventuele tegemoetkoming.

Vrijwaring

1. U gaat akkoord Meesterboete op eerste verzoek te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, schade verliezen en onkosten (inclusief de vergoeding voor advocaten) van derden die voortvloeien uit
a) Het gebruik van onze diensten.
b) Uw schending of vermeende schending van onze algemene voorwaarden
c) Uw schending van enig recht van derden
d) Uw schending van wetten, regels, voorschriften, codes, statuten, verordeningen of voorschriften van (semi) overheidsinstanties waaronder alle regelgevende administratieve en wetgevende instanties
e) Een onjuiste voorstelling door u.

Tussentijdse beëindiging

Als u tussentijds de opdracht beëindigt, zal Meesterboete de kosten voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden in rekening brengen, berekend op basis de aan de opdracht bestede uren tegen een redelijk tarief. Dit bedrag is maximaal het bedrag dat Meesterboete aan vergoeding had ontvangen als de opdracht niet tussentijds was beëindigd.

Gedeeltelijke ongeldigheid

1. Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijken te zijn. Blijft u gebonden aan de overige bepalingen. Het staat Meesterboete vrij een vervangende voorwaarde te bedingen.

Forumkeuze

1. Deze algemene voorwaarden en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen voortvloeiende daaruit of uit uw gebruik van de Diensten worden beheerst door Nederlands recht.
2. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten

Persoonsgegevens

1. Meesterboete heeft het recht om uw persoonsgegevens te verwerken met inachtneming van de geldende wet-en regelgeving. Meesterboete bewaart en verwerkt uw gegevens teneinde de overeengekomen dienstverlening te kunnen verlenen.
2. Meesterboete zal uw gegevens niet aan derden (buiten het geschil liggende derden) distribueren.
3. U kunt gebruik maken op uw rechten uit de algemene verordening gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar info@meesterboete.nl