Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In deze voorwaarden leest u wat uw rechten en plichten zijn bij het bezoeken van de website van Debije Rechtsbijstand en Meesterboete en bij gebruik van diensten van Debije rechtsbijstand of Meesterboete. Heeft u vragen over deze algemene voorwaarden neemt dan contact op met Debije Rechtsbijstand via Info@meesterboete.nl of info@debijerechtsbijstand.nl

Dit zijn de algemene voorwaarden van Debije Rechtsbijstand. (“Debije Rechtsbijstand”, “wij”, “ons” of “onze”, en waaronder begrepen haar filialen, bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers). Debije Rechtsbijstand is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84455756  . Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op uw rechten en plichten ten opzichte van Debije Rechtsbijstand en maken inherent onderdeel uit van overeenkomsten gesloten tussen u en Debije Rechtsbijstand en haar handelsnaam Meesterboete.

Definities

1.      Debije Rechtsbijstand: De onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84455756.

2.      Meesterboete: Handelsnaam van Debije Rechtsbijstand. (waar Debije Rechtsbijstand staat moet ook Meesterboete gelezen worden)

3.      Klant: Diegene die een overeenkomst aangaat met Debije Rechtsbijstand.

4.      Proceskostenvergoeding: De vergoeding die wordt toegekend volgens het besluit proceskostenvergoeding bestuursrecht of uit hoofde van artikel 530 Sv.

5.      Naheffingsaanslag (procedure): De belastingaanslag die u ontvangt wegens het vermeende te weinig of niet betaalde parkeergeld.

6.      Aanslag WOZ: De procedure tegen de verkeerd vastgestelde WOZ waarde en de gemeentelijke belasting aanslag die daar dientengevolge aan gekoppeld wordt.

Toepasselijkheid

1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen u als klant en Debije Rechtsbijstand op iedere overeenkomst tussen de klant en Debije Rechtsbijstand gesloten.

2.      Door uw zaak in te sturen via de website www.debijerechtsbijstand.nl  of via www.meesterboete.nl gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Voordat u uw zaak kunt insturen staat er dikgedrukt: “Door uw zaak in te sturen gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.“

3.      Indien u besluit gebruik te maken van de diensten van Debije Rechtsbijstand ontvangt u van Debije Rechtsbijstand een opdrachtbevestiging per e-mail. De opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden vormen gezamenlijk de rechtsbetrekking tussen u en Debije rechtsbijstand.

4.      In geval van tegenstrijdigheid tussen de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden gaat de opdrachtbevestiging voor.

5.      Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen mogelijk als zulks schriftelijk is overeengekomen.

6.      Eventuele algemene voorwaarden van uwer zijde worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing tussen u en Debije Rechtsbijstand.

Behandeling van zaken

1.      Naheffingsaanslagen: Debije Rechtsbijstand zal in bezwaar gaan bij de betreffende gemeente dan wel gemeentelijk samenwerkingsverband. In tweede aanleg kan Debije Rechtsbijstand in beroep gaan bij de bevoegde rechtbank. Tot slot kan Debije Rechtsbijstand in Hoger Beroep gaan bij het bevoegde Gerechtshof.

2.      Debije Rechtsbijstand beoordeeld uw zaak en heeft uiteindelijk het veto om beroep of Hoger Beroep in te stellen.

3.      Als Debije Rechtsbijstand van mening is dat er ten onrechte geen of te weinig proceskosten zijn toegekend behoudt Debije Rechtsbijstand het recht om namens u beroep of Hoger Beroep in te stellen.

4.      Aanslag WOZ: Debije Rechtsbijstand zal een bezwaarschrift indienen. Eventueel, indien noodzakelijk, een beroepschrift bij de bestuursrechter.

5.      Als Debije Rechtsbijstand van mening is dat er ten onrechte geen of te weinig proceskosten zijn toegekend in een WOZ procedure behoudt Debije Rechtsbijstand het recht om namens u beroep of Hoger Beroep in te stellen.

6.      WAHV procedure: Debije rechtsbijstand zal een administratief beroepschrift indienen, eventueel, indien noodzakelijk, een beroepschrift bij de kantonrechter en een hoger beroepschrift bij het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden. (hoogste rechter)

Vergoeding en betaling

1.      De vergoeding van Debije Rechtsbijstand voor het voeren van verweer/instellen van administratief beroep/bezwaar in procedures die betrekking hebben op naheffingsaanslagen, bestuurlijke boetes (waaronder WAHV procedures), lasten onder dwangsom of bestuursdwang, en WOZ zaken bestaat uit de proceskostenkostenvergoeding die u wordt toegewezen op grond van het besluit proceskostenvergoeding bestuursrecht.

2.      Debije Rechtsbijstand behoudt het recht om deze vergoeding direct te innen en namens u te laten storten op een door Debije Rechtsbijstand aangewezen bankrekening.

3.      Indien aan u geen proceskostenvergoeding wordt toegekend omwille van de werkzaamheden bedoeld in een WOZ zaak bent u niets meer verschuldigd aan Debije Rechtsbijstand.

4.      Buiten WOZ/naheffingsaanslag/mulder zaken kan Debije Rechtsbijstand met u een bedrag overeenkomsten naast een eventuele toekenning van een proceskostenvergoeding. U bent in dat geval enkel het overeengekomen bedrag verschuldigd aan Debije Rechtsbijstand. De proceskostenvergoeding komt ook in dat geval onverminderd aan Debije Rechtsbijstand toe en Debije Rechtsbijstand zal een rekening aanwijzen waar dit bedrag op gestort kan worden.

5.      Debije Rechtsbijstand behoudt zich het recht om overige handelingen te verrichten namens u ten einde de proceskostenvergoeding te innen.

6.      Voor de werkzaamheden die verricht worden teneinde rechtsbijstand te bieden bij een klaagschriftprocedure of een strafzaak die Debije Rechtsbijstand in behandeling heeft genomen bestaat de vergoeding uit een vooraf overeengekomen bedrag.

7.      Indien de proceskostenvergoeding op uw bankrekening wordt gestort bent u verplicht deze proceskostenvergoeding binnen 14 dagen na ontvangst over te maken naar het bankrekeningnummer van Debije Rechtsbijstand. U maakt het toegekende bedrag over naar: NL77RABO0198473958.

8.      Indien u nalaat om het bedrag over te maken is de vordering van Debije Rechtsbijstand op u geheel en direct opeisbaar. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Debije Rechtsbijstand maakt teneinde voldoening van de openstaande vordering zullen op u worden verhaald.

9.      Vooraf overeengekomen bedragen voor het behandelen van een strafzaak worden in mindering gebracht op de vergoeding als bedoeld in onderdeel 6 van dit artikel.

Uitvoering

1.      Debije Rechtsbijstand behoudt het recht om naar eigen inzicht te bepalen uw zaak aan te nemen.

2.      Debije Rechtsbijstand behoudt het recht om naar eigen inzicht toegang tot diensten te weigeren onder opgaaf van redenen.

3.      De diensten die Debije Rechtsbijstand ten behoeve van de klant verricht bestaan uit een inspanningsverplichting. Debije Rechtsbijstand verplicht zich ertoe om de overeenkomst naar haar beste inzicht uit te voeren.

4.      U verplicht zich ertoe om Debije Rechtsbijstand alle relevante informatie tijdig en correct te verstrekken via de daarvoor aangegeven kanalen. Bij onjuiste of niet tijdige verstrekking van informatie mag Debije Rechtsbijstand haar werkzaamheden opschorten zonder aansprakelijk te zijn voor enige daartoe voortvloeiende koste.

Machtiging

1.      De wetgever heeft bepaald dat u Debije Rechtsbijstand dient te machtigen. U dient daarom aan Debije Rechtsbijstand ten minste een handtekening te verstrekken teneinde die machtiging te realiseren. Bij het indienen van uw zaak zal Debije Rechtsbijstand u ook een machtigingsformulier doen toekomen indien dat noodzakelijk is.

2.      De vertegenwoordigingsbevoegdheid van Debije Rechtsbijstand zal niet verder strekken dan noodzakelijk is voor behandeling van de opdracht. Debije Rechtsbijstand is niet verantwoordelijk voor enig ander juridisch geschil of schade die voortvloeit uit het machtigen van Debije Rechtsbijstand.

Garanties en beperking aansprakelijkheid

1.      Debije rechtsbijstand biedt geenszins garantie of goedkeuring van welke aard dan ook met betrekking tot de diensten die zij verleent.

2.      De aansprakelijkheid van Debije Rechtsbijstand voor enige schade die voortvloeit uit onze dienstverlening is beperkt tot het (sanctie)bedrag van de door u ingediende naheffingsaanslag, mulderboete of strafbeschikking.

3.      Gelet op de wettelijke verplichting om zo schade beperkend mogelijk te handelen komen kosten veroorzaakt door een aanmaning (in het geval van een WOZ/naheffingsaanslag/mulderboete) niet voor rekening van Debije Rechtsbijstand.

4.      In overige zaken is Debije Rechtsbijstand niet gehouden tot het vergoeden van schade die voortvloeit uit:

5.      Het gebruik van de website van Debije Rechtsbijstand of Meesterboete

6.      Enige schade aan een computer, mobiel apparaat of andere apparatuur van een gebruiker.

7.      In geen geval zal Debije Rechtsbijstand aansprakelijk zijn voor iemand anders zijn verlies schade of letsel

8.      Debije Rechtsbijstand is niet verantwoordelijk voor de acties, inhoud, informatie of gegevens van derden.

9.      U gaat ermee akkoord dat iedere vermeende vordering die u ten aanzien van Debije Rechtsbijstand heeft kenbaar maakt binnen 2 maanden nadat deze is ontstaan. De vermeende vordering verjaart 1 jaar nadat de vordering is ontstaan.

10.   U gaat ermee akkoord dat u eerst in overleg treedt over een eventuele tegemoetkoming.

Vrijwaring

1.      U gaat akkoord Debije Rechtsbijstand op eerste verzoek te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, schade verliezen en onkosten (inclusief de vergoeding voor advocaten) van derden die voortvloeien uit

a)      Het gebruik van onze diensten;

b)     Uw schending of vermeende schending van onze algemene voorwaarden;

c)      Uw schending van enig recht van derden;

d)     Uw schending van wetten, regels, voorschriften, codes, statuten, verordeningen of voorschriften van (semi) overheidsinstanties waaronder alle regelgevende administratieve en wetgevende instanties;

e)     Een onjuiste voorstelling door u.

Tussentijdse beëindiging

1.      Als u tussentijds de opdracht beëindigt, zal Debije Rechtsbijstand de kosten voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden in rekening brengen, berekend op basis de aan de opdracht bestede uren tegen een redelijk tarief. Dit bedrag is maximaal het bedrag dat Debije Rechtsbijstand aan vergoeding had ontvangen als de opdracht niet tussentijds was beëindigd.

 


 

Gedeeltelijke ongeldigheid

1.      Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijken te zijn. Blijft u gebonden aan de overige bepalingen. Het staat  Debije Rechtsbijstand vrij een vervangende voorwaarde te bedingen.

Boetebeding

In sommige gevallen kan er door onvoldoende medewerking van de klant schade ontstaan bij ons waardoor eerder genoemde vergoedingen kunnen worden misgelopen. Debije Rechtsbijstand en Meesterboete zetten zich voortdurend in om ook juist in die gevallen correcte rechtsbijstand te verlenen. Blijkt zulks onmogelijk door toedoen van een klant dan is Meesterboete of Debije Rechtsbijstand gerechtigd tot een boetebedrag van 50,- euro.

1.      Er is in ieder geval een boete verschuldigd in het geval wanneer:

 

A.     Er met  opzet of verontachtzaamheid verkeerde informatie wordt aangeleverd over een zaak of persoonsgegevens of wanneer benodigde informatie na opvragen achterwege blijft.

Forumkeuze

1.      Deze algemene voorwaarden en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen voortvloeiende daaruit of uit uw gebruik van de Diensten worden beheerst door Nederlands recht.

2.      De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Persoonsgegevens

1.      Debije Rechtsbijstand heeft het recht om uw persoonsgegevens te verwerken met inachtneming van de geldende wet-en regelgeving. Debije Rechtsbijstand bewaart en verwerkt uw gegevens teneinde de overeengekomen dienstverlening te kunnen verlenen.

2.      Debije Rechtsbijstand zal uw gegevens niet aan derden (buiten het geschil liggende derden) distribueren.

3.      Debije Rechtsbijstand vraagt voordat gegevens worden verstrekt aan derden uitdrukkelijke toestemming voor het delen van persoonsgegevens.

4.      U kunt gebruik maken op uw rechten uit de algemene verordening gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar g.debije@debijerechtsbijstand.nl